Rozliczenie wsparcia inwestycyjnego_dotacja

Szanowne Panie,

z uwagi na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłatę wsparcia inwestycyjnego w formie dotacji, przedstawiamy informację dotyczącą rozliczenia.

Zgodnie z podpisaną umową Uczestnik projektu zobowiązuje się do rozliczenia środków z dotacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji stanowiącym część biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

– zestawienie wydatków poniesionych w ramach jednorazowej dotacji.

– kserokopia / skan FV / Rachunków,

– umowy kupna sprzedaży (jeśli dotyczy),

– oświadczenie sprzedawcy- używany środek trwały (jeśli dotyczy),

– potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy lub bankowe potwierdzenie płatności)

– rozliczenie kosztów w ramach przesunięć

Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. data poświadczenia oraz czytelny podpis).

Komplet dokumentów, należy dostarczyć do biura projektu lub wysłać na adres mailowy: szuscicka@fundacja.zary.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/12/zestawienie-wydatków.doc

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/12/używane-zakup.doc

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/12/rozliczenie-kosztów-w-ramach-przesunięć.xlsx