Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Zamieszkujących w powiecie żagańskim, krośnieńskim, międzyrzeckim pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  •     osoby bezrobotne(min. 60% wszystkich uczestników projektu), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo,                     znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  •     kobiety,
  •     osoby po 50 r. życia (min. 10% wszystkich uczestników projektu)
  •     z niepełnosprawnościami (min. 10% wszystkich uczestników projektu)
  •     długotrwale bezrobotne(min. 20% wszystkich uczestników projektu)
  •     niskowykwalifikowane(min. 50%  uczestniczących w projekcie)