Starszy Księgowy

 • Pełny etat
 • IŁOWA
 • Opublikowane 11 miesięcy temu

Centrum Usług Wspólnych w Ilowej

ul. Piaskowa 2A 68-120 Iłowa

I.                  Wymagania w stosunku do kandydata

A.   NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 4 letni staż pracy.

B.    DODATKOWE

 • preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, rachunkowość, finanse
  znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  staż pracy w jednostkach samorządowych,
 • obsługa komputera, znajomość obsługi programów księgowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

II.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje m.in.:

 • rozliczanie wpłat za żywność i opłat z tytułu korzystania z przedszkola
 • rozliczanie magazynu żywnościowego przedszkola i stołówki szkolnej
 • rozliczanie wpłat za obiady
 • prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • składanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 • sporządzanie sprawozdań z ochrony środowiska jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników odchodzących na rentę, emeryturę
 • sporządzenie przelewów
 • sporządzanie list płac

 

III.           Warunki pracy na danym stanowisku:

1)      stanowisko pracy usytuowane jest w budynku (Iłowa, ul. Piaskowa 2a) bez podjazdu i windy,

2)      stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,

3)   praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4)   oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,

5)   wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,

6)   dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

 

IV.            Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie dotyczy

 

V.               Wymagane dokumenty

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

 

VI.            Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

“STARSZY KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej – OFERTA”

w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa do 20.10.2017r. do godz. 1200.

 

VII.        Informacje dodatkowe

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na cuw@ilowa.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Strona główna ogłoszenie Starszy Księgowy
Menu
Menu