- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Ogłszono kolejne konkursy RPO Lubuskie 2020

Ruszają kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony został także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł.

Ogłoszone nabory

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 mln zł

Termin rozpoczęcia naborów – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

– Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego;

– Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych;

– Inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego;

– Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

 

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

– tworzenie podmiotów integracji społeczno-zawodowej, m.in CIS, KIS;

– wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

– poszukiwane i testowanie długookresowych źródeł finansowania

podmiotów integracji społecznej.

 

 7.4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 13 mln zł

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

– tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej;

– wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

– poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej.

 

 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 10 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

– tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

– rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

 

 8.1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 2,8 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

– tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

– rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia;

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 5 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

– kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

– opieki psychologiczno-pedagogicznej;

– rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

– szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

 

8.2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 21,8 mln zł

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

– kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

– opieki psychologiczno-pedagogicznej;

– rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

– szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Więcej informacji na stronie www.rpo.lubuskie.pl [1]