- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Rekrutacja uzupełniająca do żłobka Językowa Chatka Puchatka

Informujemy, iż od 03.06.2020 r rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu ,, „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” . Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl [1] do 17.06.2020r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU nr RPLB.06.04.00-08-0012/18  Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”

Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający na 4 miejsca w żłobku przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B,68-200 Żary w okresie od 09.2020 do 05.2021

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:

– 4 osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (w tym minimum 2 osoby z rodziny wielodzietnej oraz 1 osoba samotnie wychowująca dzieci).

Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żary oraz gminy wiejskiej Żary (powiat żarski, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl [1] od 03.06.2020 do 17.06.2020r.

1_Regulamin Uczestnictwa w projekcie.doc [2]

2_Formularz_zgloszeniowy_rodzic.doc [3]

3_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc [4]

4_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc [5]

5_Oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.doc [6]

6_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_bezrobotny_nieaktywny.doc [7]

8_Wniosek o przyjęcie do żłobka [8]

10_Oświadczenie o miejscu zamieszkania [9]

11_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodzina wielodzietna [10]

12_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_samotnie wychowująca [11]

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

plakat_a3