Rejestracja działalności gospodarczej

W związku z decyzją o otrzymaniu dofinansowania na założenie działalności gospodarczej zobligowani jesteście Państwo do rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniach 27-28 czerwca 2019 i 01 lipca 2019 i przygotowania niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej. Dokumenty te będą niezbędne w momencie podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym terminem wyznaczonym do podpisania umów o dofinansowanie będą dni  2-3-4 lipca 2019 roku.

Każdy uczestnik zostanie poinformowany sms o terminie i godzinie oraz miejscu podpisania umowy.

Przypominamy, iż do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego uczestnik projektu MUSI ZAŁĄCZYĆ następujące dokumenty: ( cześć dokumentów – wzorów jest do pobrania na stronie projektowej)

– kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA),

Wybór Urzędu Skarbowego

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT rozliczają w jednym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przy czym poprzez miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 Od powyższego przepisu jest jeden wyjątek. Dotyczy on podatników opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej. W takim przypadku właściwość urzędu skarbowego zależna jest bowiemod miejsca położenia zorganizowanego zakładu wskazanego w CEIDG-1.

– oświadczenie o statusie (kwalifikowalność)  VAT , (do pobrania na stronie projektowej w zakładce do pobrania),

– dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej,

– uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy z Biznes Planu,  (jeżeli wymaga aktualizacji, zgodnie z kartami oceny merytorycznej ekspertów oceniających) – jest to część finansowa Biznes Planu ,

– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, (do pobrania na stronie projektowej w zakładce do pobrania),

– zaświadczenia o pomocy de minimis, (w przypadku otrzymania takiej pomocy)  wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

– oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ramach tych samych kosztów, (do pobrania na stronie projektowej w zakładce do pobrania),

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wypełnianego na miejscu przy podpisywaniu umowy – (do pobrania na stronie projektowej w zakładce do pobrania),

– informację o formie wnoszonego zabezpieczenia oraz niezbędne do tego dokumenty i zaświadczenia zgodnie § 4 ust.5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

– oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy – do pobrania na stronie projektowej w zakładce do pobrania),

Do podpisania umów należy stawić się osobiście ze współmałżonkiem (nie dotyczy osób nie będących w związku małżeńskim oraz posiadających rozdzielność majątkową). Powyższe dotyczy również poręczycieli.

Przypominamy ponadto o konieczności posiadania nr konta bankowego przyporządkowanego do działalności gospodarczej (zgodnie z dokumentem rejestrowym CEiDG1).

Niniejszym również informujemy iż istnieje możliwość przy powołaniu się na Fundacje „Przedsiębiorczość”  założenia  na specjalnych preferencyjnych warunkach (0 zł za prowadzenie konta, przelewy bankowe, bankowość internetową , mobilny bank) firmowego rachunku w banku BNP PARIBAS w Żarach przy ul. Pocztowej 13.

 

Osoby które zadeklarowały zabezpieczenie dotacji w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji (akt notarialny) – będą mogły dokonać zawarcia aktu w dniu podpisania umowy w wyznaczonych przez nas godzinach.

 

W sprawach pilnych lub wątpliwościach dotyczących merytoryki  prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Eweliną Szuścicką  pod nr tel. tel. +48 519-646-016