Rozliczenie wsparcia inwestycyjnego – środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

z uwagi na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wypłatę wsparcia inwestycyjnego w formie jednorazowej dotacji, przedstawiamy informację dotyczącą jej rozliczenia.

Zgodnie z podpisaną umową Uczestnik projektu zobowiązuje się do rozliczenia środków z dotacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji stanowiącym  część biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków wsparcia inwestycyjnego w formie jednorazowej dotacji, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjanta.

 

Dokumenty niezbędne do rozliczenia :

  1. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy (jeśli dotyczy – w przypadku dopuszczalnych przesunięć do – 10% zgodnie z umową , lub wyższych po zaakceptowaniu przez Beneficjenta),
  2. Zestawienie dopuszczalnych przesunięć (przykładowy wzór w załączeniu).
  3. Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (wzór w załączeniu).

Ponadto odnośnie płatności – co do zasady rekomendujemy  przelewy z rachunku bankowego.

 

Ponadto podczas kontroli, które będziemy u Państwa przeprowadzali,  weryfikowane będą poniższe dokumenty:

– rachunki, faktury,

– umowy kupna sprzedaży (jeśli dotyczy),

– oświadczenie sprzedawcy – używany środek trwały (jeśli dotyczy),

– potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy lub bankowe potwierdzenie płatności),

 

komplet dokumentów (1. do 3.) należy dostarczyć do biura projektu lub wysłać na adres moc@fundacja.zary.pl

W sprawach pilnych lub wątpliwościach dotyczących merytoryki  prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Reginą Kołczak-Moc  pod nr tel. tel. +48 731 574 444

 

załączniki:

6.3.1.2 przesunięcia w budżecie

oświadczenie o dokonaniu zakupów