Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatów: żagańskiego, krośnieńskiego międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego oraz zielonogórskiego ziemskiego, spełniające jeden z warunków tj:

-kobiety,

-osoby (kobiety, mężczyźni) długotrwale bezrobotne (czyli osoby, które w okresie ostatnich dwóch lat pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);

-osoby (kobiety, mężczyźni) o niskich kwalifikacjach (czyli osoby mające co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);

– osoby 50+ (kobiety, mężczyźni);

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (kobiety, mężczyźni);

Kandydat jest zobowiązany na etapie rekrutacji złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 mc poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.