- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza wolne stanowisko na Specjalistę do spraw: utrzymania dróg Rejon w Gorzowie Wlkp. w Oddziale w Zielonej Górze

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg;
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej;
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robot zlecanych;
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych przez do Oddziału;
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną;
 • weryfikuje prowadzone sprawy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcie pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok 
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych, kodeks postepowania administracyjnego;
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Gorzowie Wlkp.;
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu drogowego;
 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia

Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych lub odpowiadających im uprawnień budowlanych wydawanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Aplikuj do 13 maja 2021

na adres:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

68 328 85 11
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

PEŁNA OFERTA W LINKU

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/gorzow-wielkopolski/specjalista,77763,v7 [2]