Agencja Zatrudnienia nr 11510

Agencja Zatrudnienia przy Fundacji ,,Przedsiębiorczość”, podlega regulacjom m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tą ustawą, agencja zatrudnienia to podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia świadczące usługi w zakresie:

  • pracy tymczasowej,
  • doradztwa personalnego,
  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego.

Dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru jest certyfikat wydawany przez marszałka województwa, który uprawnia do świadczenia usług w ww. obszarach, zgodnie z danymi krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pasek logo
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach w partnerstwie z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach ogłasza nabór Uczestników Projektu
 „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu odpowiadającym zdiagnozowanym problemom jest:

wzrost zdolności do zatrudnienia 42 Uczestników Projektu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z miasta Żary w okresie od 1.08.2020r. do 30.07.2021r. poprzez realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej


Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach
1 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby które obligatoryjnie:
– zamieszkują na terenie miasta Żary,
– powyżej 18 lat,
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r. (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności)
– bezrobotne lub bierne zawodowo.

Kryteriami premiującymi będą osoby:
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności + 10 pkt,
– z niepełnosprawnością sprzężoną +2 pkt,
– z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +2 pkt,
– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 5 pkt,
– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa +3 pkt.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, ul. Domańskiego1 i ul. Okrzei 70a w Żarach lub pod nr tel. 684755580.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ogółem do projektu zaplanowano rekrutację 42 osób.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Za realizację projektu odpowiadać będą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , ul. Domańskiego 1,
tel.68 475 55 80, fax 68 475 55 99
oraz Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach, ul. Mieszka I/13,
tel.533 322 618, fax. 68 479 16 04.

pasek logo

Menu
Menu