Rejestracja firmy

Aby zarejestrować firmę konieczne jest spełnienie formalności związanych ze złożeniem  wniosku rejestracyjnego o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej   CEIDG-1 jak i odpowiednich formularzy w US, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz ewentualnie w Inspektoracie Pracy.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

udając się na powyższą stronę możemy przygotować i złożyć wniosek rejestracyjny firmy oraz zapoznać się z pełną instrukcją jego wypełniania.
Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą elektroniczną (internetową).

Do rejestracji niezbędne jest również określenie przedmiotu działalności gospodarczej wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

oraz wybór odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

– karta podatkowa
– ryczałt ewidencjonowany
– księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
– podatek liniowy

Ponadto gdy  przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R. Opłata za rejestrację VAT wynosi obecnie 170 zł.

Menu
Menu