Informacja Pożyczkowa FRP LRPO

LRPO I

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości  w Żarach, zaprasza do korzystania z oferty specjalnej linii pożyczkowej dysponującej atrakcyjnie oprocentowanymi środkami unijnymi. Maksymalna możliwa do uzyskania pożyczka to kwota   270.000,00 tys. zł. z przeznaczeniem na cele inwestycyjno-obrotowe. Oferta ta skierowana jest do firm oraz osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powyższe środki pożyczkowe są efektem realizacji Projektu pt. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego – systemowe wsparcie sektora ,,MSP” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i poźniejszego aneksu – tzw. strategii wyjścia z dnia 30.06.2016 r.

Zasady i warunki udzielania pożyczek
1.    O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają następujące kryteria:
a)    rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,
b)    należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:
–    bezrobotni,
–    zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,

(warunek rejestracji działalności gospodarczej  na etapie podpisywania umowy pożyczkowej).

–    przedsiębiorcy z sektora MSP deklarujący chęć tworzenia nowych miejsc pracy,
–    ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
c)    przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w funduszu pożyczkowym wzoru.
2.    Warunki udzielania pożyczek są następujące:
a)    pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 270.000,00 zł.,
b)    maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 10 lat,
c)    maksymalny okres karencji 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).

3.    Oprocentowanie będzie stałe w całym okresie trwania pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki będzie składało się ze stopy bazowej oraz marży.
Stopa bazowa ustalana jest dla Polski przez Komisję Europejską. Marża natomiast w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych  (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.  Str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.

a) Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 9,68%.
b) Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 6,68%.

4.    Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
5.    Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
a)    poręczenie osób trzecich,
b)    przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
c)    weksel z własnego wystawienia “in blanco” bez protestu,
d)    inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe.

LRPO II

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości  w Żarach, zaprasza do korzystania z oferty specjalnej linii pożyczkowej dysponującej atrakcyjnie oprocentowanymi środkami unijnymi. Maksymalna możliwa do uzyskania pożyczka to kwota   240.000,00 tys. zł. z przeznaczeniem na cele inwestycyjno-obrotowe. Oferta ta skierowana jest do firm oraz osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powyższe środki pożyczkowe są efektem realizacji Projektu pt. “Kapitał dla przedsiębiorczych – dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i poźniejszego aneksu – tzw. strategii wyjścia z dnia 30.06.2016 r.

Zasady i warunki udzielania pożyczek
1.    O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają następujące kryteria:
a)    rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,
b)    należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:
–    bezrobotni,
–    zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,

(warunek rejestracji działalności gospodarczej  na etapie podpisywania umowy pożyczkowej).
–    przedsiębiorcy z sektora MSP deklarujący chęć tworzenia nowych miejsc pracy,
–    ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
c)    przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w funduszu pożyczkowym wzoru.
2.    Warunki udzielania pożyczek są następujące:
a)    pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 240.000,00 zł.,
b)    maksymalny okres pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 10 lat,
c)    maksymalny okres karencji 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie).
3.    Oprocentowanie będzie stałe w całym okresie trwania pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki będzie składało się ze stopy bazowej oraz marży.
Stopa bazowa ustalana jest dla Polski przez Komisję Europejską. Marża natomiast w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych  (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.  Str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.

a) Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 9,68%.
b) Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 6,68%%.

4.    Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20 % wartości przedsięwzięcia.
5.    Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi minimum 100 % kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
a)    poręczenie osób trzecich,
b)    przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
c)    weksel z własnego wystawienia “in blanco” bez protestu,
d)    inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe.

Logo LRPOzadanie-zrealizowane-umowa

Menu
Menu