Szkolenia dla doradców zawodowych

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI

Forum Młodych Lewiatan, zorganizowało warsztaty dla doradców zawodowych z woj. lubuskiego,  testujących narzędzia w zakresie poradnictwa zawodowego wśród młodzieży (szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) w ramach projektu ,,Edukacyjne Forum Kwalifikacji”, którego projektodawcą było Euro-Forum Marek Gudków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III (Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Celem projektu było podniesienie jakości poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie materiałów metodyczno-informacyjnych oraz ich upowszechnianie. Produkty projektu znajdują się na stronie: Karty kwalifikacji – Quizy – Prezentacje multimedialne

W ramach projektu „Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych” powstały materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów takie jak: „Katalog kwalifikacji zawodowych”, „Multimedialny katalog zawodów”, poradniki metodyczne.

W Katolickim Gimnazjum w Żarach, uczniowie przetestowali powstałe produkty, następnie w Fundacji ,,Przedsiębiorczość” doradcy zawodowi skorzystali z dwu dniowych szkoleń, podczas których zostali wyposażeni w innowacyjne, bezpłatne narzędzie, które będą mogli wykorzystać na co dzień w pracy z młodzieżą.

ZNAM SWOJE KOMPETENCJE

27-28.06.2015 r. w siedzibie Fundacji, odbyło się kolejne szkolenia dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców  w zakresie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do rozpoznawania kompetencji zawodowych w ramach projektu ,, Znam swoje kompetencje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia to kolejne działania Forum Młodych Lewiatan na rzecz ludzi młodych w naszym województwie. Często niewłaściwy wybór szkoły, brak elementarnej wiedzy nt. rynku pracy, zwodów deficytowych, a przede wszystkim swoich predyspozycji i kompetencji zawodowych, powodują trudniejszy start i wejście na rynek pracy. Edukacja w tym zakresie młodzieży wydaje się być bardzo istotna, aby poradnictwo zawodowe coraz bardziej odgrywało znaczącą rolę w procesie kształtowania świadomych wyborów młodzieży, należy ciągle, podnosić kwalifikacje doradców zawodowych, a jednocześnie rozbudowywać narzędzia z których młodzież będzie mogła korzystać, celem zdiagnozowania swoich umiejętności, kompetencji, predyspozycji zawodowych, które pomogą w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, a tym samym zawodu  na który jest zapotrzebowanie.

Menu
Menu