FRP BGK Pożyczka Płynnościowa – Prawo Opcji

 loga z PL

 

31.05.2021 r. godz. 8.00

UWAGA !

Zamykamy nabór uzupełniający – złożone wnioski przekroczyły dostępną pulę środków finansowych.

 

27.05.2021 r. godz. 8.00

UWAGA !

Ogłaszamy nabór uzupełniający dla środków  Pożyczki Płynnościowej – w ramach tzw. „Prawa Opcji”  z kwotą  wolną 462.200,00 PLN.

 

Komplet informacji, warunków oraz wytycznych zgodnie z zapisami na niniejszej stronie.

24.03.2021 r. godz. 9.00

UWAGA !

Złożone wnioski przekroczyły dostępną pulę środków finansowych przeznaczonych na pożyczki płynnościowe,  w związku z powyższym – zawiesza się nabór wniosków.

09.03.2021 r.

UWAGA !  STATUS MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)

Informujemy iż  określając we wniosku o pożyczkę płynnościową status MŚP należy korzystać z niżej przedstawionych informacji oraz podstaw prawnych:

– w załączeniu  INSTRUKCJA  umożliwiająca właściwe przyporządkowanie  posiadanego statusu MŚP

wraz z załącznikami (nie są one obligatoryjne), do ewentualnego wykorzystania, ponieważ właściwe oświadczenie jako pożyczkobiorcy składają Państwo  we wniosku pożyczkowym oraz potwierdzają je na etapie zawierania umowy pożyczkowej.

W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).

Ponadto przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP można posłużyć się wyjaśnieniami zawartymi w wydanym w 2015 r. poradniku Komisji Europejskiej pt. „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” dostępnym pod adresem https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1 (wersja zaktualizowana we wrześniu 2019 r.)

 

DO POBRANIA:

status MŚP określenie

03.02.2020 r.

UWAGA!

Jeżeli zależy Państwu na czasie, prosimy o składanie kompletnych wniosków pożyczkowych zgodnie z listą dokumentów niezbędnych do złożenia, dopiero kompletne wnioski są ujmowane w rejestrze złożonych wniosków, który stanowi o kolejności ich rozpatrywania. Wnioski niekompletne bądź błędnie wypełnione nie są rejestrowane – a procedura ich uzupełniania i poprawy wydłuża cały proces pożyczkowy.

03.02.2020 r.

 Uwaga ! Aktualizacja  niezbędnych załączników z zakresie dokumentów finansowych – zgodnie z poniższym !

– Deklaracje podatkowe – (dot. podatku dochodowego) za 2019, 2020  zgodnie z obowiązującym prawem – zawsze.

– Roczne sprawozdanie finansowe za  rok 2019, 2020 oraz okres bieżący (bilans, rachunek zysków i strat), zgodnie z obowiązującym prawem – jeśli dotyczy.

– Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów  za  rok 2019, 2020 oraz okres bieżący – jeśli dotyczy.

– Umowy kredytu, pożyczek, leasingu finansowego wraz z harmonogramem spłat lub zaświadczenie o stanie zobowiązania w tym m.in. o wysokości raty, okresie finansowania – opcjonalnie.

 

 BGK logo

 

W dniu 16.07.2020 r. została zawarta Umowa Operacyjna Nr 2/RPLB/9220/2020/0/DIF/Z/321

pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego – „Menadżerem Funduszu Funduszy”

a

Fundacją „Przedsiębiorczość”

jako Pośrednikiem Finansowym / Wykonawcą

dotycząca Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa

wartość projektu  16.000.000,00 PLN (łącznie z prawem opcji)

wkład Funduszu Funduszy –  16.000.000,00 PLN

Pożyczka Płynnościowa – kolejna transza z tzw. „Prawa Opcji” już dostępna dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego,

 

to kontynuacja umowy, którą Fundacja „Przedsiębiorczość” zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, Umowę Operacyjną Instrument Finansowy – w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” – w celu niwelowania skutków COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

  – informacje ogólne:

                                       ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki nie może przekroczyć 200 000,00 zł, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

– pośrednik Finansowy może udzielić jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie więcej niż dwie Jednostkowe Pożyczki, w zależności od przeprowadzonej przez Pośrednika Finansowego oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty pożyczek przez Ostatecznego Odbiorcę, w tym zgodnie z przedstawionymi przez Ostatecznego Odbiorcę założeniami we wniosku o pożyczkę,

– łączna kwota Jednostkowej Pożyczki oraz łącznie wszystkich Jednostkowych Pożyczek, jaką może otrzymać jeden Ostateczny Odbiorca, nie może przekraczać:

– dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; lub

– 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Obrót  (zgodnie z ustawą o rachunkowości)  to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług (należności brutto) pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy.

  1. Maksymalny okres spłatyJednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej Pożyczki lub jej pierwszej transzy.
  2. Maksymalna karencjaw spłacie rat kapitałowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem ppkt 2.
  3. Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowychw spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych na okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem ppkt 2.

OPROCENTOWANIE

1) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz jego aktualizacji  – Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.  wydłużającego możliwość udzielania pomocy do dnia 30.06.2021 r.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,0%.

2)    na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimiso których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ( 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,0%.

3)     w przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pożyczki oprocentowanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

Przeznaczenie finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.

– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

– zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy

– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

– zatowarowanie, półprodukty itp.,

– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Brak innych opłat i prowizji.

Fundacja stosuje  politykę przeciwdziałania   konfliktom interesów, w załączeniu treść dokumentu

Polityka przeciwdziałania wystąpieniu konfliktów interesów 

 

ZABEZPIECZENIA :

– Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez FP.

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej: PRZEJDŹ DO WNIOSKU

kontakt i obsługa:

Fundacja “Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, II piętro

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

loga górne

Menu
Menu