Inkubator Przedsiębiorczości

Zmiana systemu gospodarczego, zapoczątkowana  przeobrażeniem ustroju społeczno – politycznego  po 1989 roku z gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową, zainicjowała rozwój prywatnych przedsiębiorstw, pobudzając co aktywniejszych do „wzięcia sprawy w swoje ręce”, czyli zakładania własnych firm i ,,rozkręcania interesów”. Trwający od kilkunastu lat niezwykle szybki wzrost liczby przedsiębiorstw, świadczy o pozytywnym kierunku, w jakim zmierzają nasze działania.

Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom Fundacja w 1993 roku jako wewnętrzny zakład tworzy Inkubator Przedsiębiorczości w Żarach. Naczelnym jego zadaniem jest udostępnienie  pomieszczeń pod działalność gospodarczą (na warunkach preferencyjnych) osobom chcącym założyć i rozwinąć własną firmę, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania.

Jednym z głównych celów Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie i stwarzanie warunków do powstawania nowych firm oraz poszerzanie działalności firm już istniejących.Inkubator nastawiony jest na stopniowy, zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm inkubowanych. Udziela wsparcia przedsiębiorcom, polegającego na świadczeniu następujących usług:

  1. wynajem powierzchni biurowych i handlowo-produkcyjnych dla nowopowstałych firm na warunkach preferencyjnych,
  2. bezpośredni dostęp do pełnego zakresu usług wspomagających rozwój firmy w czasie pierwszych trudnych lat działalności: doradztwo z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego itp.,
  3. szkolenia dla kandydatów na przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także szkoleń specjalistycznych, których tematyka wynika z aktualnego zapotrzebowania. Szczególne warunki stworzono dla szkoleń z wykorzystaniem posiadanego przez Inkubator sprzętu komputerowego,
  4. obsługa administracyjno-biurowa, na którą składa się: przepisywanie pism, bindowanie, oprawianie dokumentów, korzystanie z telefonu, korzystanie z faksu, kserokopiarki, komputera itd.,
  5. promocja nowopowstałych przedsiębiorstw przyjętych do Inkubatora oraz ich produktów i usług.

Obok wspomagania przedsiębiorców początkujących, którzy poszukują pomocy w założeniu i uru­chomieniu działalności gospodarczej oraz rozwoju w po­czątkowym okresie jej istnienia, Inkubator Przedsiębiorczości kieruje swe działa­nia również do przedsiębiorców już istniejących, prowadzących firmy o zna­czącym potencjale rozwoju, posiadających wykwalifikowaną kadrę, zain­teresowanych realizacją projektów rozwojowych takich, jak rozszerzenie rynków zbytu, usprawnienie sprzedaży i obsługi klientów, podniesienie jakości produk­cji i zarządzania, oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych.

Inkubator Przedsiębiorczości świadczy również drobne usługi biurowe dla mieszkańców Żar i okolic ( ksero, fax, laminowanie, bindowanie).

Menu
Menu