Instrukcja wypełniania biznes planu

1.INFORMACJE OGÓLNE

Miejsce biznes planu, w którym podajemy podstawowe informacje dotyczące naszej firmy takie jak: nazwa, adres, rodzaj działalności, forma prawna, numer regon, lokalizacja itp. W tym miejscu firmy już istniejące dokonują również krótkiego opisu przygotowania do prowadzenia biznesu, warto również przedstawić zdobyte doświadczenia. W tym punkcie należy zawrzeć wszelkie informacje formalne, które mogą być przydatne wocenie technicznej wniosku.

  1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Streszczenie mające na celu przedstawienie tego, co zamierzamy zrobić, powinno zostać napisane ogólnie i skrótowo, rozszerzenie zawarte zostanie w kolejnych rozdziałach biznes planu. Pisząc tą część starajmy się w sposób skrótowy i syntetyczny a jednocześnie zawierający wszystkie podstawowe elementy opisujące naszą działalność gospodarczą przedstawić nasz pomysł. Cześć ta musi być solidna i efektowna, nie zbyt rozbudowana, ale na tyle, aby zawrzeć fundamenty, na których oparta zostanie szczegółowa prezentacja przedsięwzięcia. Ze względu na dużą konkurencyjność istotnym jest, aby właśnie to streszczenie zachęciło, a być może przekonało potencjalnych inwestorów. W tym punkcie należy zawrzeć planowane wydatki, dodatkowo osoby nie prowadzące wcześniej działalności gospodarczej powinny umieścić informacje dotyczące ich przygotowania do prowadzenia danego przedsięwzięcia. W przypadku gdyby planowany biznes miałby zostać sfinansowany z kilku źródeł należy przedstawić podział przewidywanych wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania.

  1. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG

Podajemy szczegółowy opis produktu lub usługi, określający główne cechy i zalety. Ważną informacją w tym punkcie opisu jest również określenie czy są to produkty (usługi) już istniejące oraz czym wyróżniają się wśród dostępnych na rynku oraz jaka jest ich przewaga nad produktami (usługami) konkurencyjnymi.

Podajemy również informacje dotyczące elementów badania rynku, odnosimy się do ustalenia czy oferowany produkt lub usługa zapełnia istniejącą na rynku lukę oraz zaspokaja potrzeby nabywców. Należy określić również zakres przeprowadzonego badania rynku czy obejmowały one wyłącznie własne obserwacje i spostrzeżenia bądź analizy własnych baz danych czy też zlecone działania powierzone specjalistycznym jednostkom.

Należy zidentyfikować również przewidywane możliwości produkcyjne bądź usługowe w zależności od profilu działalności, realizacji obranego planu. Podajemy również informacje dotyczące spodziewanych wielkości sprzedanych (wytworzonych) produktów, bądź ilość wykonanych usług, obrót oraz przewidywany okres w którym przedsięwzięcie osiągnie spodziewane rezultaty produkcyjne, handlowe lub usługowe.

Cenną informacją będzie odniesienie się do posiadanych patentów bądź znaków towarowych. Możemy w tym punkcie biznes planu przedstawić nasz sposób na zapewnienie jakości produktów lub usług oraz opisanie tego w jaki sposób chcemy to zrobić.

  1. OCENA RYNKU

Na rynek składają się konsumenci, producenci (często konkurencja) oraz warunki ekonomiczne, kulturowe i geograficzne kupna i sprzedaży. W rzeczywistości to wspomniani konsumenci warunkują istnienie pozostałych elementów. Dlatego tak ważnym jest, aby wchodząc na rynek poznać jego prawa, a przede wszystkim potencjalnych klientów. Ocena rynku to charakterystyka odbiorców produktów lub usług z uwzględnieniem określenia klienta docelowego (klient indywidualny, hurtownicy, inne firmy), jaki możemy mieć udział w rynku, na jakim obszarze będziemy działali – jaki będzie zasięg rynku początkowo oraz docelowo. Na tym etapie planowania warto określić przewidywane tendencje rozwoju rynku oraz wychwycić występowanie sezonowości popytu jak również opracować plan przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Ważną informacją, którą musimy zawrzeć jest przewidywana forma rozliczeń z klientami oraz określenie wielkości popytu w stosunku do naszej oferty. Warto mieć na tyle zbadany rynek abyśmy byli w stanie podać głównych odbiorców oraz dostawców, scharakteryzować ich pod względem ilości i wielkości, posiadać w miarę możliwości zawarte przedwstępne umowy z dostawcami, odbiorcami czy podwykonawcami.

Kolejny element oceny rynku to analiza konkurencji, powinniśmy dysponować jak najbardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi ilości i wielkości konkurencji jaki i nasycenia rynku. W tym etapie dokonujemy analizy SWOT (w uproszczonej formie) określając jakie są nasze przewagi nad konkurencją, a w czym nie jesteś w stanie im zagrozić. Również warto w części opisowej biznes planu zawrzeć pewne elementy planu marketingowego jakie zamierzamy zastosować prowadząc firmę, które dotyczyć będą określenia celów (krótko i długofalowych), charakterystyki działań jakimi zamierzamy cele te osiągnąć w zakresie np. produktu, ceny, opakowania, promocji czy dystrybucji.

  1. ANALIZA FINANSOWA

Obejmuje w uproszczonej formie swoim zakresem:

  • majątek związany z prowadzoną działalnością
  • zestawienie planowanych wydatków w rozbiciu na wkład własny oraz środki z pożyczki bądź kredytu,
  • planowane przepływy środków finansowych, pierwszy rok w ujęciu miesięcznym pozostałe w ujęciu kwartalnym,
  • rachunek wyników w układzie miesięcznym (średni miesiąc z roku) i rocznym,
  • bilans
Menu
Menu