FRP BGK Pożyczka Płynnościowa

loga z PL

Rozliczenie pożyczki płynnościowej !

 

W załączeniu (do pobrania) dokument niezbędny do rozliczenia pożyczki płynnościowej, dokument ten jest plikiem programu EXCEL – należy złożyć go w wersji elektronicznej oraz po zaakceptowaniu rozliczenia w wersji papierowej podpisanej lub elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym:

Zestawienie wydatków rozliczające ”Pożyczkę  Płynnościową” w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w celu niwelowania skutków COVID-19.

Ponadto przypominamy iż zgodnie z Regulamin Udzielania ”Pożyczki  Płynnościowej” obowiązuje poniższe:

  1. Do rozliczenia środków Jednostkowej Pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału inwestycyjnego Pożyczkodawca przyjmuje faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki. Pożyczkodawca może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Jednostkowej Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki . Do rozliczenia należy również złożyć potwierdzenie dokonania płatności do poszczególnych zakupów inwestycyjnych.
  1. Do rozliczenia środków Jednostkowej Pożyczki na finansowanie kapitału płynnościowego i obrotowego Pożyczkodawca przyjmuje zestawienie wydatków.
  1. Jednocześnie Pożyczkodawca przyjmuje od Ostatecznego Odbiorcy oświadczenie, że wydatki wskazane w zestawieniu nie zostały pokryte z innych źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej oraz przyjmuje zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej lub w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.
  1. Pożyczkobiorca ma obowiązek przechowywania przez okres 10 lat dowodów świadczące o wydatkowaniu środków pożyczki na określony cel. Mogą to być faktury, inne równoważne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa krajowego, z uwzględnieniem specyfiki wydatku. Mogą to być także potwierdzenia przelewu/spłaty – w przypadku płatności bieżących rat kredytu, czy rat leasingowych.

Wydatki finansowane ze środków pożyczki muszą mieć status wydatków  nieopłaconych na dzień 1.02.2020 r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.

– Pożyczkobiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji  (na oryginałach faktur lub dokumentach równoważnych) o współfinansowaniu wydatku ze środków EFSI w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie -2020 w ramach Umowy Inwestycyjnej nr …..   zawartej z Pożyczkodawcą – Fundacją „Przedsiębiorczość”.

do pobrania:

tabela do rozliczenia p. płynnościowa

 

 

UWAGA !

Złożone wnioski przekroczyły dostępną pulę środków finansowych przeznaczonych na pożyczki płynnościowe – w związku z powyższym – zawiesza się nabór wniosków.

05.11.2020 r. godz. 14.00

BGK logo

W dniu 16-go lipca 2020 roku Fundacja „Przedsiębiorczość” zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, Umowę Operacyjną Instrument Finansowy – w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” – w celu niwelowania skutków COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wartość projektu  16.000.000,00 PLN (łącznie z prawem opcji)

wkład Funduszu Funduszy –  16.000.000,00 PLN.

Pożyczka Płynnościowa – informacje ogólne:

                                       ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

 

  1. Wartość Jednostkowej Pożyczki nie może przekroczyć 200 000,00 zł, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

– pośrednik Finansowy może udzielić jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie więcej niż dwie Jednostkowe Pożyczki, w zależności od przeprowadzonej przez Pośrednika Finansowego oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty pożyczek przez Ostatecznego Odbiorcę, w tym zgodnie z przedstawionymi przez Ostatecznego Odbiorcę założeniami we wniosku o pożyczkę,

– łączna kwota Jednostkowej Pożyczki oraz łącznie wszystkich Jednostkowych Pożyczek, jaką może otrzymać jeden Ostateczny Odbiorca, nie może przekraczać:

dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; lub

– 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Obrót  (zgodnie z ustawą o rachunkowości)  to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług (należności brutto) pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy.

  1. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej Pożyczki lub jej pierwszej transzy.
  2. Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem ppkt 2.
  3. Pośrednik Finansowy może udzielić Ostatecznemu Odbiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych na okres maksymalnie 6 miesięcy, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem ppkt 2.

OPROCENTOWANIE

 1)    na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,0%.

2)    na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimiso których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ( 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,0%.

3)     w przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pożyczki oprocentowanej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

Przeznaczenie finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.

– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

– zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy

– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

– zatowarowanie, półprodukty itp.,

– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Brak innych opłat i prowizji.

 

ZABEZPIECZENIA :

– Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez FP.

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej:   PRZEJDŹ DO WNIOSKU

kontakt i obsługa:

Fundacja “Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, II piętro

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

loga górne

Menu
Menu