Informacja Pożyczkowa FRP MPIPS

O pożyczkę mogą ubiegać się krajowe osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą powyżej 6 m-cy na terenie województwa lubuskiego.

2. Należą do jednej z niżej wymienionych kategorii:

– osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy minimum miesiąc,

– zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,

– osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna legitymująca się dyplomem wyższej uczelni, która nie ukończyła 27 roku życia,

– firmy działające, które w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają ją bez opóźnień,

– firmy, które poprzednio uzyskały pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,

– podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez Urząd Pracy.

3. Zdolności organizacyjne i techniczne przedsięwzięcia odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności.

Maksymalny okres pożyczkowy – 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji, w czasie której spłaca się tylko odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości udziela pożyczek maksymalnie do  kwoty 120.000,00zł dodatkowe rozgraniczenia obejmują:

– Firmy prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniającą dodatkowo osoby  bezrobotne skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o kwotę do 50.000,00zł, natomiast w uzasadnionych przypadkach kwota może zostać zwiększona do 120.000,00zł.

– Osoby bezrobotne oraz osoby bezrobotne do 25 roku życia i absolwenci, którzy nie ukończyli 27 roku życia mogą ubiegać się maksymalnie o kwotę 50.000,00zł.

Oprocentowanie uzależnione jest od stopy procentowej redyskonta weksli przyjętej przez NBP

Dla osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia , oprocentowanie w skali roku wynosi:

2,90 %

Dla pozostałych oprocentowanie w skali roku wynosi:

4,06 %

Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4% kwoty pożyczki.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy złożyć wniosek i biznes plan oraz dodatkowo:

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o minimum 1 miesięcznym statusie bezrobotnego,

2. Dokumenty określające prawo do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona będzie działalność

Podmioty gospodarcze

1. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres prowadzonej działalności:

– Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji lub wypis z rejestru sądowego,

– Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa wspólników,

– Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia.

2. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

4. Regon, NIP,

5. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności,

6. Książka przychodów i rozchodów (do wglądu),

7. Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje: aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia   oraz zastosowane zabezpieczenia, terminowość spłaty dotychczas udzielonych kredytów, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST ZABEZPIECZENIE CAŁEJ KWOTY POŻYCZKI

  1. FORMY ZABEZPIECZENIA:- zabezpieczenie hipoteczne – 75% wartości nieruchomości- przewłaszczenie środków trwałych (różnego rodzaju rzeczy wartościowych) – 75% wartości- poręczenie osób trzecich – minimalny dochód poręczyciela w kwocie 110% najniższego miesięcznego wynagrodzenia  brutto. Każdy z poręczycieli może zabezpieczyć maksymalnie 10-cio krotność swojego miesięcznego dochodu brutto liczonego jako średnia arytmetyczna z ostatnich 3 miesięcy, (maksymalny wiek poręczyciela 75 lat).Jako zabezpieczenie dodatkowe stosowany jest w każdym przypadku weksel własny in blanco.

    Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.

Menu
Menu