Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców

Informujemy, iż od 03.06.2020 r rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu ,, „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” . Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl do 17.06.2020r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU nr RPLB.06.04.00-08-0012/18  Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”

Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0012/18 pn. „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający na 4 miejsca w żłobku przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B,68-200 Żary w okresie od 09.2020 do 05.2021

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:

– 4 osoby bezrobotne/ bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (w tym minimum 2 osoby z rodziny wielodzietnej oraz 1 osoba samotnie wychowująca dzieci).

Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żary oraz gminy wiejskiej Żary (powiat żarski, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl od 03.06.2020 do 17.06.2020r.

1_Regulamin Uczestnictwa w projekcie.doc

2_Formularz_zgloszeniowy_rodzic.doc

3_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc

4_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc

5_Oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.doc

6_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_bezrobotny_nieaktywny.doc

8_Wniosek o przyjęcie do żłobka

10_Oświadczenie o miejscu zamieszkania

11_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodzina wielodzietna

12_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_samotnie wychowująca

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

NABÓR DO ŻŁOBKA – Rozpoczęcie rekrutacji

Szanowni Państwo informujemy, iż od 18.02.2019 r rozpoczynamy rekrutację do projektu ,, „Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców” Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl do 10.03.2019r.

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B
68-200 Żary

www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13
68-200 Żary

www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin Uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy rodzic
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
6. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy bezrobotny nieaktywny
7. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy
8. Wniosek o przyjęcie do żłobka
9. Zaświadczenie pracodawcy 6.4
10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

MAMO, ZAPISZ DZIECKO DO ŻŁOBKA I WRÓĆ DO PRACY!

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie o 10 liczby kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.06.2021r.

Do kogo adresowany:
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)

Kryteria premiujące:
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem osoby samotnie wychowujące dzieci (3K)
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem rodziny wielodzietne tj. wychowujące troje i więcej dzieci (3K)

Beneficjent zapewnia:
Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy m. innymi (pobyt, wyżywienie, nauka, zabawa).

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Menu
Menu