Inspektor Ochrony Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

65-063 Zielona Góra ul. Kopernika 1

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ogłasza wolne stanowisko na Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: inspekcji zabytków nieruchomych w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych. 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach lub badania archeologiczne;
 • prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonuje odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich lub prac przy zabytkach archeologicznych;
 • ustala warunki zabudowy i uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisu zabytków do rejestru zabytków nieruchomych lub archeologicznych oraz przygotowuje decyzje o wpisie do rejestru w celu objęcia zabytku ochroną.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, historia, archeologia.
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 15 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 75025”
na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
 • Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/inspektor-ochrony-zabytkow,75025,v7

Strona główna ogłoszenie Inspektor Ochrony Zabytków
Menu
Menu