Pośrednik Pracy – Stażysta / Pośrednik Pracy

Młodzieżowe Biuro Pracy w Zielonej Górze

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: pośrednik pracy – stażysta / pośrednik pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowe Biuro Pracy w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.:

1) monitorowanie lokalnego rynku pracy, w szczególności pod kątem możliwości zatrudnienia młodzieży przez pracodawców,

2) prowadzenie stałej współpracy   z podmiotami posiadającymi wolne miejsca zatrudnienia, w tym pracy krótkoterminowej i sezonowej,

3) przedstawianie młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy , w tym absolwentom OHP ofert zatrudnienia i stażu,

4) przedstawianie młodzieży uczącej się, w tym uczestnikom OHP ofert praktycznej nauki zawodu oraz ofert pracy krótkoterminowej i sezonowej, ofert praktyk i staży u pracodawcy, ofert pierwszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

5) gromadzenia zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach i szkołach,

6) prowadzenie ścisłej współpracy z jednostkami pionu rozwoju zawodowego (MCIZ, MCK) oraz jednostkami pionu kształcenia i wychowania (HP, OSiW) na terenie działania danego CEiPM,

7) promocja usług wśród potencjalnych klientów OHP oraz rozpowszechnianie działalności w środowisku lokalnym,

8) inicjowanie i utrzymywanie współpracy z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami,

9) dobieranie sposobu upowszechniania oferty pracy do wymagań pracodawcy,

10) monitorowanie skuteczności wykorzystania ofert pracy w odniesieniu do potencjalnych kandydatów do pracy, którzy zostali skierowani do pracodawców,

11) dobieranie kandydatów do pracy zgodnie z posiadanymi przez nich predyspozycjami, umiejętnościami i kwalifikacjami,

12) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,

13) prowadzenie „banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

14) współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,

15) realizacja przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, w celu aktywizacji zawodowej

16) prowadzenie warsztatów z poszukiwania pracy,

17) organizacja giełd pracy i targów pracy,

18) organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących pośrednictwo pracy dla młodzieży.

19) rejestracja młodzieży w MBP.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w przypadku pośrednika pracy,

2) wykształcenie średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku pośrednika pracy – stażysty,

3) odporność na stres,

4) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

5) bardzo dobra organizacja pracy.

6) czynne prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku (pedagogika, socjologia, psychologia, ekonomia, polityka społeczna),

2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4) doświadczenie w prowadzeniu wszelkich zagadnień związanych z pośrednictwem pracy,

7) komunikatywność,

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  29.07.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na stanowisko pośrednik pracy MBP Zielona Góra”.

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych

i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia

w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Strona główna ogłoszenie Pośrednik Pracy – Stażysta / Pośrednik Pracy
Menu
Menu