Pedagog

  • Inna część etatu
  • Żary
  • Opublikowane 2 miesiące temu

Powiatowy Dom Dziecka nr 1 i 2 w Żarach

68-200 Żary, ul. Pienińska 10-12

Placówka opiekuńczo-wychowawcza –

Powiatowy Dom Dziecka nr 1 i 2  w Żarach

 poszukuje kandydatów na stanowisko: Pedagog

Wymagane wykształcenie:

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Wymagane umiejętności:

– łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku,

– dyspozycyjność,

– otwartość na nowe zadania,

– umiejętność współpracy zespołowej.

Do zakresu osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m. in.:

– Rozpoznanie sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i prawnych wychowanków

– Współpraca ze szkołami, poradniami specjalistycznymi, Ośrodkami Adopcyjno-  Opiekuńczymi w sprawach wychowanków, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, sądami,

– Prowadzenie zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze,

– Tworzenie diagnoz wychowawczo-profilaktycznych i resocjalizacyjnych placówki,

– Opieka pedagogiczna nad dziećmi przebywającymi w Placówce

– Współdziałanie z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym

Konieczne jest spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

1)      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

2)      Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

3)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (poświadczone dokumentem – zaświadczenie o niekaralności).

 Warunki pracy:

– umowa o pracę

– niepełny wymiar czasu pracy,

– podstawowy czas pracy,

– miejsce pracy: Powiatowy Dom Dziecka nr 1 i 2  w Żarach.

Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz

 Wymagane dokumenty:

– CV

– niezbędne dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu.

Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesyłanie swojego CV

na adres: sekretariat@copowzary.pl

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na sekretariat@copowzary.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu