Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza wolne stanowisko na Referendarz do spraw: pobierania próbek i wykonywania pomiarów w terenie w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Zielonej Górze, Pracownia w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Prowadzenie pojazdów służbowych podczas wyjazdów terenowych, uczestnictwo w wyjazdach terenowych
 • Wykonywanie pomiarów i/lub badań w terenie oraz udział w pracach laboratoryjnych o charakterze pomocniczym
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowe
 • Sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonanych pomiarów i pobierania próbek
 • Dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości
 • Uczestnictwo pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych
 • W uzgodnieniu z przełożonym zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu niezbędnych materiałów
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe profilowe – chemia, ochrona środowiska, biotechnologia lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. ”B”
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do 10 marca 2021

na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 3
02-362 Warszawa z dopiskiem: „43/CLB/ZG/2021”
lub na adres e-mail: rekrutacje@gios.gov.pl wpisując w tytule wiadomości : „43/CLB/ZG/2021”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 369 25 44
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.03.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/gorzow-wielkopolski/referendarz,74979,v7

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacje@gios.gov.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu