Praca na produkcji dla pań i panów Oddział Enkapsulacja

  • Pełny etat
  • Żary
  • Opublikowane 2 miesiące temu

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp z o.o.

ul.Szklarska 27, 68-200 Żary

Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały i rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. materiały budowlane oraz szyby do samochodów i pojazdów transportowych. Możemy śmiało powiedzieć, że nasze produkty i rozwiązania poprawiają jakość życia ludzi na całym  świecie. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy ponad 170 000 osób. W Polsce posiadamy 25 zakładów i blisko 80 punktów dystrybucyjnych. Posiadamy 20 różnych marek i zatrudniamy ponad 7 000 osób.

 

Co oferujemy?

•Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•Umowa o pracę od samego początku zatrudnienia
•Umowa na stałe po 10 miesiącach pracy
•Atrakcyjny system wynagradzania wraz z premiami motywacyjnymi
•Możliwość szybkiego awansu- nawet w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy!
•Szkolenia wspierające Twój rozwój zawodowy na koszt firmy
•Profesjonalne wprowadzenie do firmy
•Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
•Sponsorowany pakiet ubezpieczenia na życie
•Bezpłatną, prywatną opiekę medyczną
•Karta Multisport
•Obiady pracownicze
•Zniżki pracownicze i dofinansowania
•Możliwość rozwijania pasji sportowych i pomagania innym
•Miłą atmosferę
 

Co będzie należało do Twoich zadań?

•Praca przy produkcji szyb enkapsulowanych
•Bieżąca kontrola jakości wytwarzanego produktu
•Inne proste i powtarzalne prace pomocnicze na produkcji
 

Jakich kandydatów szukamy?

•Sumiennych i pracowitych
•Posiadających umiejętność pracy w zespole
•Mile widziane doświadczenie na stanowisku produkcyjny, ale jeśli go nie posiadasz- nie martw się! Wszystkiego Cię nauczymy!

Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42 – 530) przy ul. Szklanych Domów 2, e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, legitymującą się numerem NIP: 928-100-52-05, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Pani/Pana sytuację.

 

Podanie danych w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a)       art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;

 

b)      prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na:
–  poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora,

–  w zw. z art. 22² Kodeksu pracy – polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji  lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

–  polegający na dochodzeniu roszczeń;

 

c)       art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji oraz w przypadku podania przez Panią/Pana danych wykraczających poza wymienione w pkt a). Zgoda może być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie danych pracodawcy z własnej inicjatywy.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1.       agencje: rekrutacyjne, pracy tymczasowej oraz podmioty prowadzące portale rekrutacyjne,

2.       podmioty z Grupy kapitałowej Saint-Gobain,

3.       podmioty zapewniające archiwizację i niszczenie dokumentów,

4.       podmiot dostarczający i obsługujący monitoring w zakładzie pracy,

5.       podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,

6.       podmioty dostarczający zewnętrzny hosting,

7.       zewnętrzni dostawcy usług IT,

8.       zewnętrzne kancelarie prawne,

9.       podmiot zapewniający ochronę osób i mienia,

10.   kurierzy i poczta.

 

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonywania i zarządzania procesem zatrudnienia, w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów w zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy o pracę i w celu jej prawidłowego wykonywania.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacja.enkapsulacja@saint-gobain.com

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Strona główna ogłoszenie Praca na produkcji dla pań i panów Oddział Enkapsulacja
Menu
Menu