Samodzielny referent

 • Pełny etat
 • Żary
 • Opublikowane 1 miesiąc temu

URZĄD SKARBOWY W ŻARACH

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 3/4, 68-200 ŻARY

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zary/samodzielny-referent,68695

 

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze NR 68695 z dnia 16.09.2020 r.

 • OFERTY DO26 WRZEŚNIA2020
 • WYMIAR ETATU1
 • STANOWISKA1
 • STATUSNABÓR W TOKU 

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

samodzielny referent

do spraw: orzecznictwa w Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków   Majątkowych i Sektorowych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: ŻARY URZĄD SKARBOWY W ŻARACH UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 3/4
68-200 ŻARY
ADRES URZĘDU:IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2
65-454 ZIELONA GÓRA

WARUNKI PRACY

1.   wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2.   zagrożenie korupcją,
3.   praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań podatkowych;
 • przygotowywanie korespondencji do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym;
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych z dokumentów;
 • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;
 • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;
 • wnioskowanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1)    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 (nr tel. 68 4560700, adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl).

2)    Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu: 512141979, adres e-mail: IOD.ZielonaGora@mf.gov.pl

3)    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, realizacja stosunku pracy oraz archiwizacja dokumentów.

4)    Informacje o odbiorcach danych: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra.

5)    Okres przetwarzania danych:

– w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

– w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

6)    Uprawnienia:

1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.    prawo do usunięcia danych osobowych

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7)    Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.    art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kp oraz art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

8)    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru.

Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby – https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany.
Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Żarach.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 660557177, 660557173.
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym w Żarach będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
– art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
– z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Strona główna ogłoszenie Samodzielny referent
Menu
Menu