Automatyk

  • Pełny etat
  • Wymiarki
  • Opublikowane 2 miesiące temu

STOELZLE WYMIARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Księcia Witolda

 

STOELZLE Wymiarki Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie do produkcji wysokiej jakości zniczy i słoików do żywności oraz innych artykułów konsumenckich.

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

AUTOMATYK

 

Główne obowiązki:

– nadzór nad pracą maszyn i urządzeń linii inspekcyjnych,

– wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń,

– wykonywanie napraw maszyn i urządzeń,

– praca przy przezbrajaniu maszyn w hali zimnego końca przy zmianie asortymentu,

– prace montażowe i nie montażowe związane z nowymi inwestycjami,

 

Oczekujemy od Ciebie:

– wykształcenia średniego o kierunku elektromechanik, automatyk lub pokrewne,

– umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, czytania schematów elektrycznych,

– wiedzy z zakresu budowy maszyn, automatyzacji produkcji, elektroniki, elektryki,

– umiejętności pracy zespołowej i dobrej organizacji własnej pracy,

 

Oferujemy:

– bardzo atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od umiejętności oraz pakiet świadczeń,

– jednozmianowy system pracy 6-14

– wsparcie w procesie wdrożenia

– możliwość podnoszenia kwalifikacji,

– bardzo dobrą atmosferę w pracy

 

 

Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, prosimy o zawarcie w CV jednej ze zgód do wyboru:

 

(obecna i przyszła rekrutacja)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o. z siedzibą w Wymiarkach (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana

 

(tylko obecna rekrutacja)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o. z siedzibą w Wymiarkach (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) oraz art. 221 Kodeksu pracy, Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o. z siedzibą w Wymiarkach, ul. Ks. Witolda 11 68-131 Wymiarki (dalej Stoelzle Wymiarki), jako potencjalny pracodawca, niniejszym informuje o zakresie i sposobach przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w procesie rekrutacyjnym.

 

1. Stoelzle Wymiarki ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych Kandydata, wskazanych w pkt. 1.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej – w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, jeżeli zostaną one przez Kandydata podane.

3. Administratorem danych osobowych Kandydata jest: Stoezle Wymiarki Sp. z o.o., ul. Ks. Witolda 11, 68-131 Wymiarki, Polska.

4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są wyłącznie w celu ewentualnego zatrudnienia Kandydata w Stoelzle Wymiarki, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska zgodne z kwalifikacjami Kandydata, w przypadku jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.

5. Podanie przez Kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1 jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji powyższych celów tj. przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do pracy na podane stanowisko pracy i/lub przyszłych rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

6. Okres przechowywania danych osobowych Kandydata: w przypadku braku zatrudnienia – 24 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji; w przypadku zatrudnienia Kandydata – przez okres obowiązywania umowy o pracę oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z odrębnych przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane do jednego roku od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Odbiorcami danych osobowych Pracownika są: pracownicy Stoelzle Wymiarki zajmujący się obsługą kadrową, obsługą IT oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Stoelzle Wymiarki, przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez Stoelzle Wymiarki upoważnienia.

8. Kandydat ma prawo żądania od Stoelzle Wymiarki dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby i ich sprostowania. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w zakresie w jakim nie uniemożliwi to realizacji celu ich przetwarzania. Pełne skorzystanie z tych uprawnień może jednak prowadzić do konieczności zakończenia procesu rekrutacji. Kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, także w zakresie jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy Stoelzle Wymiarki przetwarza dane na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Stoelzle Wymiarki i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.

9. Pracownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie ochrony jego danych osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Do danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenie RODO, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Kodeksu pracy.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na maria.kowalewska@stoelzle.com

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu