Zrealizowane projekty

 Numer naboru: RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 

 Tytuł projektu: “Samozatrudnienie Twoją szansą- 2 edycja”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.

Numer i nazwa Działania: Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia.

 Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej

sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-06-30

Lider projektu: Fundacja „Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary

Partner: Consultor Sp. z.o.o

Biuro projektu: Mieszka I 13, 68-200 Żary

CEL: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. Lubuskim przez przygotowanie GD:30 UP(min.24K) bezrobotnych oraz biernych zaw. w wieku 30lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy :

  • tj. kobiet,
  • os. z niepełnosprawnościami,
  • os.50+,
  • os. długotrwale bezrobotne,
  • os. o niskich kwalifikacjach zamieszkałe wybrane pow. woj. Lubuskiego do prowadzenia własnej DG, w tym utworzenie 25 firm
  • bezzwrotnym dotacjom i wsparciu pomostowemu od 1.08.2018r.do 30.06.2020r.

ologowanie góra

mini logo

Bez tytułu

Nr. Konkursu: 2/POKL.8.1.1/2013

Tytuł projektu: Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw!
Lider projektu: Fundacja „Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
Partner: Consultor Sp. z.o.o
Biuro projektu: ul. Al.Jana Pawła II 3, 68-200 Żary

Cel główny: Poprawa sytuacji rynkowej i konkurencyjności 60 MMŚP z branży budowlanej z obszaru woj. lubuskiego poprzez zapewnienie kwalifikacji pracownikom tych przedsiębiorstw – 180 os( 27K ) pracującym w branży budowlanej oraz architekci w obszarach Proekologiczne rozwiązania oraz AutoCAD, Kosztorysowanie, Spawacz MIG lub MAG do 30.06.2015 r.

Projekt „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowany do września 2015 r.

Nr. Projektu: 3/POKL/7.2.2/2012 Nr. Umopwy: UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00
Tytuł projektu: „Żary 2020-innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”
Lider projektu: Gmina Żary o statusie miejskim
Partner: Fundacja ,,Przedsiębiorczość”
Biuro projektu: Mieszka I 13, 68-200 Żary

Cel główny: Promocja idei spółdzielczości socjalnej, poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących subregion zielonogórski oraz wspieranie powstających spółdzielni socjalnych, jako inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.

Nr. Umowy: UDA-POKL.08.01.01-08-053/13-00
Tytuł projektu: „Wykwalifikowany pracownik”
Lider projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość”
Partner: Consultor Sp.z o.o.
Biuro projektu: Mieszka I 13, 68-200 Żary

Cel główny: Poprawa sytuacji rynkowej konkurencyjności 60 MMŚP w woj. lubuskim poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie uprawnień pracowników do 12.2014r. przez 165 U

Prowadzenie szkoleń w zakresie:
1. Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz z uprawnieniami energetycznymi dozorowymi
2. Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz z uprawnieniami energetycznymi eksploatacyjnymi SEP
3. Szkolenie spawacz metodą MIG, MAG lub TIG
4. Operator wózków widłowych

5. Pełnomocnik ds. zarządzania środowiskowego

plakat_a3_WP_bezspawania

 

Menu
Menu