banerek_glosowanie3 2

Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Prosimy o poparcie i oddanie głosu Waszej organizacji !!!

4 marca mija termin głosowania na przedstawicieli Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Organizacje pozarządowe z terenu województwa lubuskiego, mogą głosować na swoich przedstawicieli. Zachęcamy do oddawania głosów na…

W obszarze rynek pracy Fundacja Przedsiębiorczość zgłosiła kandydatury Małgorzaty Kaczmarczyk i Artura Stępień.

Małgorzata Kaczmarczyk

Posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie działań na rzecz rynku pracy w woj. lubuskim, zajmuje się szerokorozumianą przedsiębiorczością wśród lokalnej społeczności, dba o jakość usług pośrednictwa i doradztwa zarówno względem pracodawców jak również pracowników.

Zaangażowana w pisanie, koordynowanie i rozliczanie projektów unijnych, działa dla mieszkańców woj. lubuskiego w zakresie walki z bezrobociem. Organizuje i prowadzi szkolenia aktywizujące zarówno młodzież jak i osoby po 50 r.ż w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji, poradnictwa zawodowego. Działa w zakresie ekonomii społecznej, pomaga nie tylko osobom wykształconym, dba również o Tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo organizuje i rekrutuje na szkolenia MŚP, celem poniesienia kwalifikacji kadr. Pozytywnie nastawiona do działań innowacyjnych, kreatywnych, koncentruje się na jednostce ludzkiej, której może przyjrzeć się z bliska, dzięki temu dokładnie rozpoznaje potrzeby danej społeczności i wprowadza ożywione zmiany.

Artur Stępień

Ekspert w ramach LRPO w dziedzinie wsparcia pośredniego przedsiębiorstw. Posiada  doświadczenie w ocenie oraz opiniowaniu projektów dotacyjnych realizowanych w ramach LRPO.

Współpracuje z przedsiębiorcami oraz osobami chcącymi rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zakres tych prac obejmują usługi pożyczkowe, informacyjne jak i doradcze. Jest wieloletnim  konsultantem  KSU w zakresie usług doradczych oraz informacyjnych, Zajmował się również doradztwem  na rzecz samorządów powiatowych województwa lubuskiego, działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubuskim, pozyskuje i koordynuje projekty unijne, przeciwdziała bezrobociu, wspiera działania aktywizacyjne na rzecz osób bezrobotnych. Jego długoletnie doświadczenie w organizacji pozarządowej, a przez to  wieloraka pomoc różnym grupom społecznym, przyczyniła się pośrednio do polepszenia warunków i wzrostu gospodarczego naszego regionu.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy:

  1. Pobrać kartę do głosowania w wyborach do komitetu monitorującego (link niżej);
  2. Wypełnić dane organizacji która będzie głosować (nazwa, siedziba, nr rejestru lub ewidencji);
  3. Podpisać kartę przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji;
  4. Zaznaczyć pary kandydatów, które chcemy poprzeć w poszczególnych kategoriach określających dane miejsce w komitecie monitorującym (można głosować tylko na 1 parę w 1 obszarze!);
  5. Wypełniony skan formularza przesłać na adres e-mail:  km@lubuskie.pl

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze oddaje głos na kandydata poprzez postawienie znaku „X” przy jego imieniu i nazwisku. Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy.

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się 4 marca 2015 r. o godz. 23.59.

Karta do głosowania

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim organizacjom pozarządowym, których siedziba znajduje się na terenie województwa lubelskiego. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Więcej informacji:
http://lubuskie.pl/news/16663/16/Glosowanie-na-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-Komitetu-Monitorujacego-Regionalny-Program-Operacyjny-Lubuskie-2020/d,news_nowy_foto/

Strona główna Aktualności Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020. Prosimy o poparcie i oddanie głosu Waszej organizacji !!!
Menu
Menu