SZOOP zatwierdzony. Dziś ogłoszono pierwszy konkurs w województwie lubuskim w ramach RPO Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy dla Działania 2.1  Rozwój społeczeństwa informacyjnego (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej) Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 lipca 2015 r. i zakończy się 15 września 2015 r.

 

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej, w ramach którego możliwe są do realizacji projekty polegające na:

 • budowie, przebudowie lub wyposażeniu inwestycyjnym regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowie i wdrażaniu platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • archiwizacji danych, digitalizacji i cyfryzacji zasobów, otwarciu publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • uruchomieniu platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwoju elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • tworzeniu i rozbudowie systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • inwestycjach w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwoju elektronicznych usług dla ludności – tworzeniu i wdrożeniu interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszeniu bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożeniu podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i innych sposobów uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu, rozwoju istniejących i wdrażaniu interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej,
 • wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu nowych, udostępnianiu i udoskonalaniu istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,
 • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej),
 • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Z wyłączeniem e-zdrowia.

W przypadku digitalizacji – z wyłączeniem kultury i dziedzictwa kulturowego, gdyż zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. projekty te są objęte pomocą publiczną.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 2.1Rozwój społeczeństwa informacyjnego wynosi

40 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem projektów dotyczących digitalizacji),
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe[1],
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki Policji,
 • jednostki Straży Pożarnej,
 • jednostki Lasów Państwowych.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 2.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

– Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

– Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

– Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 24, 54, 55)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Strona główna Aktualności SZOOP zatwierdzony. Dziś ogłoszono pierwszy konkurs w województwie lubuskim w ramach RPO Lubuskie 2020
Menu
Menu