konkurs

„Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” – nabór rozpoczęty

lubuskie | Portal Promocji Eksportu | „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” – nabór rozpoczęty

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017”, organizowanym przez Komisję Europejską. W Konkursie wyróżnieni zostaną najlepsi promotorzy przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie tegorocznej edycji Konkursu Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła 23.02.2017 roku. Do udziału zaproszone są władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2017 r. (na adres: a.wozny@lubuskie.pl.pl, numer telefonu: /68/ 45 65 531).

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: wnioskodawcy konkurują między sobą na szczeblu krajowym, następnie spośród nich zostają wytypowani dwaj uczestnicy biorący udział we współzawodnictwie na poziomie europejskim. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze – za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
  • Rozwój środowiska biznesowego – za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę,która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy – w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa – do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami[1] – za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne – za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Jeżeli jesteś autorem udanej inicjatywy, która wpłynęła na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, weź udział w konkursie! Aby zgłosić swój udział, trzeba wypełnić specjalny kwestionariusz. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2017 roku.

 

Więcej informacji znajduje się na następujących stronach:

  1. www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2017/
  2. http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
Strona główna Aktualności „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” – nabór rozpoczęty
Menu
Menu