ważna inf.

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW

 Informujemy, iż termin składania wniosków i biznes planów, rozpocznie się od 16.10.2017 do 18.10.2017 do godz. 16.00

Poniżej wykaz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej:

 

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach, w tym 1 oryginał oraz 1 kopia dokonana z dokumentu oryginalnego lub 2 oryginały. Kopie wszystkich dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. W przypadku kserokopii dwustronnej należy potwierdzić za zgodność każdą ze stron. Potwierdzenie za zgodność powinno zawierać: klauzulę: potwierdzam zgodność z oryginałem, datę oraz czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko).

 

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – załącznik https://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/10/Wniosek.doc
  2. Biznes Plan  – załacznik https://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/10/zał.-nr-13-Biznes-Plan-3.docx
  3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (kopia)
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje związane z zakresem planowanej działalności
  5. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Uczestnik projektu otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat ,albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymane w tym okresie  lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis –załacznik https://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/10/Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1.doc
  6. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – załacznik https://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2017/10/Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-w-ramach-tych-samych-kosztów.doc

 

Termin składania dokumentów: 16.10.2017-18.10.2017 do godz. 16.00
Dokumenty należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty/ kuriera) w Biurze Projektu: Al. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań pok. nr 22

Strona główna Aktualności INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW
Menu
Menu