plakat

Nisko oprocentowane pożyczki ze środków UE – ruszyły !

loga górne

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcą atrakcyjne pożyczki ze środków Unii Europejskiej, RPO woj. lubuskiego na lata 2014-2020r.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczki przeznaczone są  dla przedsiębiorstw z woj. lubuskiego w szczególności będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzeniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiające wdrażanie innowacji,
 • finansowanie rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie).
 • Finansowanie do 100% inwestycji,
 • Finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% jednostkowej pożyczki,
 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% środków pożyczkowych.

 

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 200.000 zł.
 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału: max. 6 miesięcy.
 • System spłat: miesięczny, raty malejące.
 • Oprocentowanie stałe w okresie trwania pożyczki:
 • na warunkach pomocy de minimis – 0,92%

Wyłącznie w inwestycje w przedsiębiorstwa w fazie Start-up – MŚP działające na rynku w momencie zawarcia Umowy Pożyczkowej nie dłużej, niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest w wysokości 0,50 stopy bazowej z dnia jej udzielenia przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej nr 2008/C 14/02.

 • na warunkach, według stopy referencyjnej od 2,83%

Na inwestycje w przedsiębiorstwa, które przekroczyły limit pomocy de minimis, lub nie są w fazie start-up, przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych  (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008r. lub komunik komunikatu zastępującego). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 5,83%.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 2,83%.

 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.
 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

loga dolne

 

 

Strona główna Aktualności Nisko oprocentowane pożyczki ze środków UE – ruszyły !
Menu
Menu