inkub wiosna

Aktualności z przebiegu testowania innowacji Zawodowa Grupa Samopomocy

Zawodowa Grupa Samopomocy to tytuł mikro innowacji testowanej przez Fundację Przedsiębiorczość we współpracy z MM Global Consulting sp. z o.o. z Żagania ( Lider).

W projekcie udział biorą osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia i osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego. Ważną grupą są również przedstawiciele pracodawców, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz bezrobotnych i niepełnosprawnych w tym m.in. ops, pcpr, pup.

Innowacja polega za zastosowaniu grupowych ścieżek aktywizacji.

Po otrzymaniu grantu przystąpiono do pracy nad elementami, które miałyby złożyć się na taką ścieżkę. Na koniec etapu przygotowawczego zebrano wypracowane części składowe i stworzono instrukcję wdrażania modelu dla użytkowników.

W kolejnej fazie przystąpiono do testowania innowacji. Rozpoczęto od spotkań z przedstawicielami pracodawców, organizacji pozarządowych, instytucji udzielających wsparcia podobnym grupom docelowym ( ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, powiatowy urząd pracy). Zaprezentowano im wstępnie opracowany model i wyjaśniono cel, warunki i etapy jego zastosowania.

Podczas dwóch dni warsztatów użytkownicy zapoznali się z projektem i przećwiczyli niektóre elementy innowacji, aby lepiej  zrozumieć model oraz doradzić Innowatorom, jakie uzupełnienia wprowadzić.

Kolejnym etapem były warsztaty dla odbiorców „Kompetencje na rynku pracy – Portfolio Grupy”, podczas których uczestnicy podzielili się wstępnie na 2-3 osobowe zespoły tworzące Zawodowe Grupy Samopomocy. Nauczyli się dostrzegać nie tylko swoje kompetencje, ale również wspólne kompetencje grupy oraz rozpoznawać braki umiejętnościach, które należy uzupełnić. W Portfolio Grupy wykorzystano wszelkie dowody: świadectwa szkolne, świadectwa pracy, opinie ze staży i praktyk, w tym opinie i rekomendacje dotyczące kompetencji zdobytych w sposób nieformalny. Wykorzystano model VPL wypracowany w innowacyjnym projekcie holenderskim nieco go modyfikując do potrzeb Zawodowych Grup Samopomocy.

Wartością dodaną warsztatów, której nie planowano, było podniesienie poziomu oceny uczestników projektu przez ich otoczenie (w tym rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów). Osoby z otoczenia zostały poproszone o wystawienie opinii i potwierdzenie sytuacji, w których ujawniały się umiejętności uczestników.

Ważnym elementem ścieżki były warsztaty z psychologiem, podczas których podniesiono poziom motywacji uczestników, ich samoocenę  a także wzmocniono więzi wewnątrz Zawodowych Grup Samopomocy.

Podczas całego procesu tej fazy uczestnicy mieli kontakt z doradcą zawodowym, który przy planowaniu aktywizacji uwzględniał potrzeby pracodawców oraz predyspozycje uczestników. Spotykał się osobno z każdą Zawodową Grupą Samopomocy i dobierał dla niej szkolenia oraz staże.

Całości działań testujących przyglądali się przedstawiciele grup docelowych. Swoje uwagi zawarli w ankietach, które zostały wnikliwie rozpatrzone przez ekspertów pracujących nad innowacją.

Aktualnie trwają działania aktywizacyjne w postaci staży i szkoleń. Dla uczestników zaplanowano stypendia, aby zniwelować występujące bariery finansowe. Eksperci są w stałym kontakcie z uczestnikami – prowadzą obserwacje, wywiady a wnioski wykorzystują do opracowania finalnej wersji modelu.

Zajęcia warsztatowe dla odbiorców, Kompetencje na rynku pracy – Portfolio Grupy, prowadząca Adrianna Andzel wyjaśnia jak wykonać ćwiczenia.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy kompletują Portfolio Grupy, a podpowiada im Małgorzata Rulińska

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty dla użytkowników – elementy modelu prezentuje Małgorzata Rulińska, kierownik merytoryczny projektu

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty dla użytkowników – aktywnie uczestniczy Małgorzata Kaczmarczyk, ekspert w projekcie odpowiedzialny m.in. za doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Ponadto na zdjęciu są przedstawicielki MOPS i PCPR w Żarach oraz organizacji pozarządowej z Żagania.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupowe zdjęcie po warsztatach w dniu 30.11.2017

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosenny Inkubator Innowacji realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa i Uniwersytet Jagielloński

Strona główna Aktualności Aktualności z przebiegu testowania innowacji Zawodowa Grupa Samopomocy
Menu
Menu