fotografia i obróbka zdjęć

Nowa rekrutacja-bezpłatne szkolenia dla osób 30+ fotograf z obróbką zdjęć

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: fotograf z obróbką zdjęć

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r.

Co oferujemy?

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

 1. a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba
 2. b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba
 3. c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa

Ponadto zapewniamy:

 Bezpłatne materiały szkoleniowe,

 Wykwalifikowaną kadrę trenerską,

Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina,

Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia

Grupa docelowa

 1. Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn)
 2. wyłącznie biernych zawodowo,
 3. w wieku 30 lat i więcej,
 4. zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego
 5. o niskich kwalifikacjach (wymóg konieczny)
 6. a ponadto kwalifikujących się co najmniej do jednej z poniższych grup:

 osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – min. 10% UP – 7 osób,

 osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym) – 100 % UP – 70 osób,

 kobiet – min. 60% UP – 42 osoby,

 osób z niepełnosprawnościami – min. 5% UP (4 osoby).

Dokumenty zgłoszeniowe

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:

 Formularza zgłoszeniowego,

 Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych,

 Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

 

Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.

Dokumenty dostępne są w siedzibie Fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, pok. nr 17 II piętro

Tel: 533 32 26 18, 604 568 179, 68 479 16 10

 

Ścieżka wsparcia

Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z opracowaniem IPD oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe j.w.

efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.

– liczba godzin: średnio 120h/osoba lub grupa – średnio 15 spotkań po 8 h lekcyjnych.

– w wypadku szkoleń grupowych zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 8 osobowych

– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – na płycie CD

– stypendium szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

 

Strona główna Aktualności Nowa rekrutacja-bezpłatne szkolenia dla osób 30+ fotograf z obróbką zdjęć
Menu
Menu