plakat_a3

Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”

Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie o 10 liczby kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, poprzez zapewnienie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.06.2021r.

Do kogo adresowany:
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)

Kryteria premiujące:
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem osoby samotnie wychowujące dzieci (3K)
Co najmniej 30% zostaną objęte wsparciem rodziny wielodzietne tj. wychowujące troje i więcej dzieci (3K)

Beneficjent zapewnia:
Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy m. innymi (pobyt, wyżywienie, nauka, zabawa).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 18.02.2019 r. do 10.03.2019r. w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: Condchatkapuchatka@wp.pl 

1. Regulamin Uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy rodzic
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4. Oświadczenie uczestnika projektu
5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
6. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy bezrobotny nieaktywny
7. Oświadczenie o powrocie na rynku pracy urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy
8. Wniosek o przyjęcie do żłobka
9. Zaświadczenie pracodawcy 6.4
10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

 

plakat_a3

ulotka_a5

Strona główna Aktualności Rozpoczynamy rekrutację do projektu ,,Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców”
Menu
Menu