plakat A3

Rozpoczynamy projekt partnerski z MOPS w Żarach pt: Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar

pasek logo

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” partner projektu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach liderem projektu informuje, że od 01.08.2020 r. do 30.07.2021 r. będzie realizował projekt konkursowy w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji, realizowane przez ośrodki pomocy społecznej  pt.„ Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej wśród mieszkańców miasta Żary. Mieszkańcy naszego miasta często borykają się z problemem wykluczenia społecznego, nierzadko prowadzącego w konsekwencji do wykluczenia zawodowego. Osoby te wycofują się z życia społecznego, mając jednocześnie niski poziom motywacji do zmiany sytuacji w jakiej się znaleźli. Posiadają niską samoocenę i obawy przed zmianą ich świadomości oraz niski poziom integracji ze społecznością lokalną. Dlatego, też często uzależniają swoją sytuację bytową od pomocy ośrodka pomocy społecznej. Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r.(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności), a także osoby w ich otoczeniu, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Działania projektowe skupione będą na terenie miasta Żary. Realizacja przedsięwzięć projektowych umożliwi poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta w sferze społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 411 984,95 zł, natomiast kwota dofinansowania 350 187,20 zł.

Celem głównym projektu odpowiadającym zdiagnozowanym problemom jest:
wzrost zdolności do zatrudnienia 42 Uczestników Projektu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z miasta Żary w okresie od 1.08.2020r. do 30.07.2021r. poprzez realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ogółem do projektu zaplanowano rekrutację 42 osób. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Za realizację projektu odpowiadać będą:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach , ul. Domańskiego 1,
tel. 68 475 55 80, fax 68 475 55 99

oraz Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach, ul. Mieszka I/13,
tel. 533 322 618, fax 68 479 16 04.

Strona główna Aktualności Rozpoczynamy projekt partnerski z MOPS w Żarach pt: Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar
Menu
Menu