baner

Rekrutacja uzupełniająca do żłobka Językowa Chatka Puchatka od 03.03.2022 do 15.03.2022r

Informujemy, iż od 03.03.2022 r rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu “Żłobek w Żaganiu szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia”. Dokumenty rekrutacyjne uzupełniające przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100 Żagań oraz dostępne są do pobrania w Biurze Projektu, Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100 oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, www.fundacja.zary.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU nr RPLB.06.04.00-08-0015/20-00  „ Żłobek w Żaganiu szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia 

Zgodnie z  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPLB.06.04.00-08-0015/20-00  „ Żłobek w Żaganiu szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY- LUBUSKIE 2020Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Językowa Chatka Puchatka, uruchamia nabór uzupełniający do żłobka przy ul. Skarbowej 9,68-100 Żagań  w okresie od 03.03.2022 do 15.03.2022r.

Mając na uwadze warunki realizacji projektu oraz fakt objęcia dotychczasowym wsparciem w ramach projektu wymaganej liczby osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną objęte wsparciem:

– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy ( w tym osoby z rodziny wielodzietnej oraz  osoba samotnie wychowująca dzieci).
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące

– kobiety samotnie wychowujące dzieci

Nabór dotyczy kobiet zamieszkałych na terenie miasta Żagania oraz gminy wiejskiej Żagań (powiat żagański, województwo lubuskie), sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się na etapie rekrutacji do powrotu na rynek pracy zgodnie z (§ 2 pkt 15 Regulaminu rekrutacji ) w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary w godzinach od 07.00-15.00 oraz w  Żaganiu ul. Skarbowa 9 68-100 Żagań lub mailowo na adres: condchatkapuchatkazagan@wp.pl

1_Regulamin uczestnictwa w projekcie.doc

2_Formularz_zgloszeniowy_rodzic.doc

3_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc

4_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc

5_Oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.doc

6_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_bezrobotny_nieaktywny.doc

7_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_urlop macierzyński_rodzicielski_wychowawczy.doc

8_Wniosek o przyjęcie do żłobka.doc

9_Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.doc

10_Zaswiadczenie_pracodawcy_6.4.doc

11_oświadczenie o rodzinie wielodzietnej.doc

12_Oswiadczenie_samotnie wychowująca dziecko.doc

13_Oswiadczenie_o niekorzystaniu z usług opieki w innym projekcie.doc

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl

Strona główna Aktualności Rekrutacja uzupełniająca do żłobka Językowa Chatka Puchatka od 03.03.2022 do 15.03.2022r
Menu
Menu